Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15. Tel: 0688/451-872
*Intézményünk*
 
 
 
"A gyermek védtelen kis
teremtmény,
akinek gondját viseljük,
e gondoskodásért cserébe,
nap mint nap
mindazzal a szeretettel
halmoz el minket,
amit mástól
nem kapunk meg..."

A CSAPAT

 

*Házirend*

 

Különös közzétételi

lista

 

 

 

 

1%

 
***EMLÉKEZTETŐ***
2018. Február
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
<<   >>
 
*Híreink*

Gyermekprogram

 


 

 

 
* Ide írhatsz*
Vendégkönyv
 
 
*Elérhetőségeink*
 
*Napirendünk*

 HETIREND

 

INDULÓ LISTA

 
* Levélküldő *

Ötletek,

Vélemények,

Észrevételek....

 

Csak nyugodtan

 
*Beiratkozás*
 
Boldog Névnapot!!!

 
* Játékok *
 
* Házirend *

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

BELSŐ SZABÁLYZATA

 

Általános rendelkezés  

Házirend célja

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

Házirend hatálya

Jelen Házirend hatálya kiterjed az intézmény – Szivárvány Óvoda – valamennyi óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire.

 Házirend jogszabályi alapja

 Az óvodai házirend elemeit a Kt. 40.§. (7), (8) bekezdése a 11/1994. (IV.8.) MKM rendeletnek a 30./2004. (X.28.) OM rendelet által történt módosítások határozzák meg.
 •  

   

  A közoktatásról szóló, többször módosított 1993.évi LXXIX. Tv. (Ktv.)

 •  

   

  138/1992. (X.8.) kormányrendelet ( R ) és módosításai

 •  

   

  11/1994. (IV.8.) MKM. rendeletnek a 30/2004. (X.28.) OM. Rendelet által történt módosításának határozzák meg.

 Házirend hatálybalépése

Fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba, (2005. Január) határozatlan időre szól.

 

 

Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz.

 

 

Házirend felülvizsgálatának módja

 •  

   

  ha az óvoda működési rendjében változás történik

 •  

   

  ha a jogszabály előírja 

 

A törvény által meghatározott funkciója, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a Ktv. és a R. végrehajtását.


 

 

 

Óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje

Kt. 65. §. (1.)

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik a gyermek harmadik életévének betöltése után.

 • A gyermeket elsősorban abban az óvodában kell felvenni amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik.

 • A felvételről az óvoda vezetője dönt /tagóvodák esetén is./

 • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki a Kt. 24. §. (3). bekezdés alapján köteles óvodába járni (ötödik életévét betöltötte).

 • A felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Átvétel: 11. §. (1.) (p) bekezdése alapján.

Működési körzet:

Árpád u. tagóvoda: Balatonfűzfő

Radnóti u. tagóvoda: Balatonfűzfő, (Csebere, Szalmás telep)

Bugyogóforrás u. kp. Óvoda: Balatonfűzfő, (Fűzfőgyártelep)

 

Vadrózsa tagóvoda Papkeszi


 

 

 

Nevelési év rendje

 • Nevelés nélküli munkanapok (5)

Április, november – Nevelőtestületi értekezlet

 

 • Nyári zárva tartás rendje

Fűzfőgyártelep – Bölcsödével egy időpontban zár.

 

Lépcsőzetes zárás tagóvodák között.


  

 

 

A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések

Kt. 24. §. (1)-(4) bekezdés

 • Az óvoda reggel 545 órától 17 óráig tart nyitva. A gyermekek fogadása 5 45 –tól folyamatosan történik.

 • Balatonfűzfő, Árpád úti tagóvodánál: 6 00 –tól – 16 30 –ig

 • Balatonfűzfő, Radnóti úti tagóvodánál: 6 00 –tól – 16 30 –ig.

 • Vadrózsa tagóvoda Papkeszi: 500 –tól – 16 00 –ig.

 • Délután 14 30 –tól folyamatosan vihetők el a gyermekek. Aki nem igényli az altatást 12 30 –kor viheti el.

 • Bölcsőde: 530 –tól – 16 00 –ig.


 

Kt. 10.§. (1)

 

A gyermeknek joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.


 

Kt. 11./1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 2.§. (7) bekezdése

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék.

 

A gyermekek érkezésénél a szülő (lehetőleg) alkalmazkodjon a csoportban kialakult, csoport óvónő által tájékoztatott napirendhez.


 

Kt. 121. §. (1) bekezdésének 11. pontja

 

Az óvoda a gyermek testi épségének megóvásáról az intézménybe történő belépéstől – az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időszakra vállal felelősséget.


 

Gyermekek óvodába behozatalának, illetve hazavitelének szabályai (R. 2.§. (7) bekezdése)

 • A gyermekeket felnőtt kísérje be az óvodába, átöltöztetve kérjük a csoportban dolgozó óvónőknek átadni.

 • Írásban kérjük a szülő nyilatkozatát, kik vihetik el gyermeküket az óvodából (nagy testvér csak 10 év feletti)

 • Az óvoda udvarán a gyermekek csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak.

 • Délutáni hazavitelnél a gyermekek érdekében kérjük NE használják az óvoda udvari játékszereket!


 

 

 

A gyermek által behozott dolgok szabályai

 • Az alváshoz kívánt kedvenc játék elhelyezése a csoport által kialakított szabályrend szerint.

 • Játék, mesekönyv behozatalát az óvónőnek be kell jelenteni!


 

Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgokat, kérjük a szülő, vigye haza!

 

(gyermek kerékpár, rollert, téli időben szánkó).


 

 


 

 

 

A gyermek távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések (R. 4./A. §. (1) bekezdés; R. 20.§. (1-2.) bekezdés.

 • Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja

 • Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek nem látogathatja az óvodát. Az óvodában a gyermekeknek „behozott” gyógyszert nem fogadunk el.

 • Betegség utáni felgyógyulásról, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolni.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni

 • Ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőknek, hogy gyermekét nem hozza az óvodába.

 • Ha a gyermek beteg volt és az orvos igazolja.

 • A gyermek távolmaradását kérjük bejelenteni (telefonon, vagy személyesen reggel 10 óráig).


 

A térítési díj befizetése, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 • A gyermeknek térítés ellenében étkezést biztosítunk.

 • Az étkezési díjak befizetése előre történik. Az értesítő cédulák kézhezvétele utáni napokon (kijelölt napon) kérjük a befizetést.

 • Az étkezést lemondani minden nap 10 óráig lehet, a lemondás (kijelentés) a következő naptól érvényes. A lemondott napra a térítési díjat a következő havi befizetésnél visszatérítjük.


 

 


 

A beiskolázás szabályai

Nagycsoportos korúak

 • Szeptember: DPT vizsgálat (logopédus, fejlesztő pedagógus)

 • A kiszűrt gyermekek részére foglalkozások beindítása (óvodai keret: 10 óra)

 • Folyamatos tájékoztatás a szülők részére a gyermekek fejlettségi szintjéről

(nagycsoportos óvónők)

 • Fogadóórák ideje (nagycsoportos óvónők kiírása szerint)

 • Február: orvosi vizsgálat

Óvodai szakvélemény elkészítése (vezető óvónő, nagycsoportos óvónő)

Nevelési Tanácsadó felkeresése (szükség szerint

 

 

 

Az óvodai elhelyezés, megszűnés eljárási rendje

Kt. 74. §.

Megszűnik az óvodai elhelyezés

 • A gyermeket a másik óvoda átvette, az átvétel napján Kt. 11. §. (1.)

 • A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad

Kivétel: 24. §. (3.) köteles óvodába járni.

 • A gyermeket felvették az iskolába.

 • A gyermeket nem vették fel az iskolába, de a nevelési évnek utolsó napján betölti a 8. életévét. (Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság határozata).


 

 

 

Mi minősül a gyermekek nagyobb csoportjának?

 • Tagóvodák gyermekcsoportjai

 • Kiscsoport

 • Középső csoport

 • Nagycsoport


 

 


 

 

 

Házirend nyilvánossága

Kt. 40. §. (12.)

 • A házirend egy példányát beiratkozásról a szülőnek át kell adni.

 • 1 példányt a hirdető táblán kell elhelyezni.

 • 1 példányt az óvodai dokumentumok között kell elhelyezni.


 

 


 

Házirend megismerése, tájékoztatás

Kt. 14. §. (1.)

 • A szülő joga, hogy megismerje az intézmény házirendjét, az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon

 • Szorgalmi év első szülői értekezletén az óvónő a kiemelt pontokat ismerteti, felfrissíti.


 

 

 

Házirend betartása

Kt. 12. § (1.)

 

Minden szülő kötelessége, hogy megtartsa a házirendben foglaltakat.


 

 

 

Jogorvoslati jog az intézmény döntései ellen

Kt. 83. §. (b.)

 • Az intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit írásban közli a szülővel.

 • Az óvodai felvétellel kapcsolatos benyújtott felülvizsgálati kérelemben a fenntartó dönt.

 

 

 

Melléklet

Bölcsődei Házirend

 1. A bölcsőde naponta 5.30 – 8.00-ig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy a 8-8.30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek hazaviteléről 16.00-ig gondoskodjanak.

 2. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek nem bízható meg e feladattal.

 3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van ruhák tárolására. Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelőséget nem tudunk vállalni.

 4. A bölcsődeorvos kitiltó és vizsgálatokra vonatkozó utasításait kérjük betartani.

 5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,50C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét tájékoztatni kell.

 6. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

 7. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím, telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon gyermeke hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

 8. Ha a szülő a gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát 48 órán belül közölje a bölcsőde vezetőjével.

 9. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozónő- szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő tájékoztatásra, információ cserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre.

 10. Módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék.

 11. Az üzenő füzetbe történő bejegyzésüket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségügyi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkozzanak.

 12. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon fizessék be. Fizetés és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.


 

 

 

 

ZÁRADÉK

 

A tagóvodák szülői képviselet házirendjében meghatározott kérdések szabályozásához az egyetértését ………… év ………………… hó ……. napján megadta.

Kelt: …………………………………..

…………………………………………

szülői szervezet képviselője

 

Balatonfűzfő, B.Forrás u. 15.: ………………………………………………

Balatonfűzfő, Árpád u. 36.: ………………………………………………

Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.: ………………………………………………

 

Az óvoda nevelőtestülete a Házirendet ……………. év ………………………… hó

……….. napján tartott határozatképes ülésén ………..%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

 

………………………………… ……………………………………..

nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője

 

 

Kelt: ………………………………..

………………………………………………

Óvodavezető

 Az elfogadott Házirend felterjesztésének napja a fenntartó felé

 Kelt: ……………………………….

………………………………………………

Óvodavezető

 A Szivárvány Óvoda Házirendet a fenntartó önkormányzat ……………./200……… kelt határozatával jóváhagyta.

 Kelt: ………………………………………….

………………………………………………

fenntartó aláírása

 

 

 

 

 
*Időmérő*
 
*Dokumentumok*

SZMSZ

 

bp

 
*Közbeszerzések*

Közbeszerzések,

és vezetői pályázat

 
*Érdeklődők*
Indulás: 2009-03-03
 
*Takarítási szünet*
 
*Hírlevél*


 
*A nap idézete!*

 
*Hirdetések*
 
*Kacagtatók*

 

 
*Versek, mesék*
 
* Hangulatmérő*
 
*Iskolai Híradó*

 Iskolás leszek

Sulimustra

***

 
*Webmester *

Ez az oldal szerkesztéséhez kell

 
*Hasznos oldalak*
böngésző
 

Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!    *****    SIMONA | az Isten áldjon, Esperanza! Lolájának fõszereplésével | SIMONA | a jelenleg futó legsikeresebb argentin sorozat    *****    Marculábi cica tíz éves lett! Ünnepeljétek meg a születésnapját a Mesetárban Marculábis ujjbábokkal! Boldog szülinapot!    *****    ***Munkalehetõség! Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból keresünk, MLM vezetõket és tanácsadókat! ***    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! A tanulásod nálam az ASZTRO-suliban teljesen INGYENES! Fordulj hozzám bizalommal!